Dostop do storitev IKT Šolskega centra Nova Gorica (v nadaljevanju ŠCNG) se dodeljuje učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. ŠCNG si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov na IKT storitvah, če presodi, da uporabnik le-te nedopustno uporablja. Med ukrepe spada onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa do storitev IKT.

Za nedopustno uporabo storitev IKT se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega ŠCNG ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja storitve IKT v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bilo omrežje vzpostavljeno.

Za nedopustno uporabo storitev se šteje zlasti:

 1. omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega
 2. uporabniškega imena komurkoli),
 3. poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
 4. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
 5. uporaba dostopa do omrežja za pridobitniške dejavnosti,
 6. oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
 7. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 8. kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 9. objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 10. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
 11. posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju,
 12. uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
 13. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

Šolski Center Nova Gorica bo varoval osebne podatke in se obvezuje, da bo deloval v skladu z vso predmetno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ki velja v Republiki Sloveniji.